сряда, 3 юни 2009 г.

Италиано-български Технически Семинар/ Italian-Bulgarian Technical Workshop


сградата на бившата Общинска минерална баня,
украсена богато с цветя от Италия
Снимки: Танче Петрова, ОП "Стара София" със СИМ /
Photos: Tanche Petrova, Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of SofiaАрхитектурното наследство на София:
Предложения за валоризация, консервация и опазване на историческите и културно-художествени паметници
Architectural heritage of Sofia:
Proposals for valorization, conservation and protection of
Historical and cultural-artistic monuments

1 юни, понеделник - сграда на бившата Общинска Минерална Баня
June 1, Monday - Edifice of the former Municipal Mineral Baths
14.15 Регистрация / Registration
14.30 Поздравления / Greetings
Приветствие на инж. Борис Чилев,
Директор на ОП "Стара София" със Софийски исторически музей
Welcome by Engineer Boris Chilev,
Director of Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia

Приветствие на Г-н Фабрицио Камастра,
Директор, Институт за външна търговия (ИЧЕ) към Италианското Министерство на външните работи
Welcome by Mr. Fabricio Camastra,
Director, Institute of Foreign Trade to the Italian Ministry of Foreign Affairs
залата бе малка за многобройната публика
The room was rather small for the great number of audience
Лектори / Lecturers
14.45 Магдалина Станчева, ст.н.с., Софийски Исторически Музей
Археологическото наследство на София
Magdalina Stancheva, Assoc. Prof., Historical Museum of Sofia
The Archaeological Heritage of Sofia

15.00 Валентина Върбанова, Гл. Експерт в ОП "Стара София", Софийски Исторически Музей
Сърцето на града - проект за експониране на археологически културни ценности в историческия център на София
Valentina Varbanova, Chief Expert, Old Sofia Municipal Enterprise with Hstorical Museum of Sofia
The Heart of the City - a project for exposition of archaeologiacl and cultural values in the historical centre of Sofia
15.15 Валерио Тези, Архитект ICOMOS, Министерство на Културните ценности и дейности
Методи и техники за консервация на структури от дърво
Valerio Tesi, Architect ICOMOS, Ministry of Cultural Values and Activities
Methods and Techniques for Conservation of Wooden structures

на преден план в дясно (с тъмeн костюм) - арх. Валерио Тези - от ИКОМОС, Министерство на културните ценности и дейности, в дясно от него (със сив костюм) -арх. Стефано Мартинели, Президент на "Martinelli Associati Srl"
at the front right (with a dark suit) - architect Valerio Tesi - ICOMOS, Ministry of Cultural Values and Activities, next at right (with a grey suit) - architect Stefano Martinelli, President of "Martinelli Associati Srl"
15.30 Стефано Мартинели, aрхитект, Президент на "Martinelli Associati Srl"
Архео-Логия на Архитектурния Проект - Преустройство на бившия затвор Reale в гр. Ното, за използването му като хостел
Stefano Martinelli, architect, President of "Martinelli Associati Srl"
Archaeo-Logic of the architectural Design - Reconstruction of the former
Prison Reale in the city of Noto into a Hostel

15.45 - 16.15 Кафе пауза/Coffee break

16.15 Kaтелина Салтирова-Павлова, историк, Главен експерт "Култови паметници на културата", завеждащ научната библиотека ОП "Стара София"
Сердикийският водолечебен комплекс, II-III в.
Kateliona Saltirova-Pavlova, historian, Chief Expert of Religious monuments of culture,
Manager of the Library to the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia

The Serdcica's hydrotherapeutic complex, 2nd - 3rd Century

16.30 Маурицио Бонамико, архитект, Архитектурно студио BGT
Пример за възможни реставраторски приложения и преустройство за ново използване на изоставена историческа постройка:
новата сграда на Съда в Пиаченца в стария затвор
Mauricio Bonamico, Architect, Architectural Studio BGT
An Examle for possible restoration aplications and reconstruction for new usage of an abandoned historical edifice:
The new building of the Law Courts in Piacencza in the former Prison
16.45 Дарина Петрова и Янко Петров, експерт реставратори ОП "Стара София" със СИМ
За възстановяването на художествената украса тип майолика по фасадите на Общинската Минерална Баня в София
Darina Petrova aнd Yanko Petrov, part-time Expert-restorers to the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia
About the restoration of the artistic decoration of majolica type on the facades of the Municipal Mineral Baths in Sofia
17.00 Лука Понкироли,
Николай Вуков, Научен сътрудник, Институт за фолклор, БАН
Линда Ферари, Фотограф /
Каменният комунизъм:
Представяне на книгата
"Социалистически паметници в България 1944-1989"
Luca Poncirolli, MasterStudio-Comunicazione e Еditoria,
Nicolai Vukov, Res. Fellow,Institute of Folklore, Buylgarian Academy of Sciences
Linda Ferarri, Photographer
The Stone Communism:
Presentation of the book
"Socialist Monuments in Bulgaria 1944-1989"

17.15 - 17.30 Дискусия / Discussion
Семинарът премина при оживен интерес и дискусии след всеки доклад.
The workshop passed in vivid interest and discussions after each presentation.

Няма коментари: